QUÈ MENGEN AVUI A L'ESCOLA?

CALENDARI ACTIVITATS

diumenge, 10 de setembre de 2017

INFORMACIÓ SERVEI DE MENJADOR 2017/18

                                            SERVEI DE MENJADOR CURS 2017/18

            Presentació i Normativa de Funcionament del Servei de Menjador:

Mesures disciplinàries:

Les accions comeses pels alumnes que siguin contràries a les normes de convivència seran sancionades d’acord amb les mesures correctores que es preveuen a la Normativa de Funcionament de Centre (N.O.F.C.).

Accidents i/o malaltia:

En funció de la gravetat de l’accident o indisposició, procedirem a:
 - Si l’accident o l’incident és lleu, per exemple una rascada, un petit cop.. el monitor/a rentarà la ferida amb aigua. Si s’escau hi posarà una tireta. En cas de petites contusions aplicarà gel i controlarà la reacció.
 - Si l’accident o l’incident és de major gravetat com per exemple una pèrdua de coneixement, ferida amb pèrdua de sang, convulsions o febres molt altes, cop molt fort, regirades de turmells, un tall profund... el coordinador donarà avís a la família i escola. Si no es greu i es localitza als pares, seran aquests qui portin al nen/a a l’hospital. Si no es així el coordinador directament trucarà a un transport especialitzat i acompanyarà al nen amb l’ambulància i es quedarà fins que arribin els familiars.
En tot moment es mantindrà informada a l’escola.


Acreditació d’al·lèrgies o intoleràncies:

Atenent-nos a la Llei 17/2001 de seguretat alimentària i nutrició, article 40 , punt 5, únicament es farà una adaptació de meú pels alumnes amb al·lèrgies o intoleràncies alimentàries, diagnosticades per especialistes, i que mitjançant certificat mèdic corresponent, acreditin la impossibilitat d’ingerir determiants aliments que perjudiquen la seva salut.
            GESTIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI DE MENJADOR:

Inscripció:

Els usuaris que facin ús del Servei de Menjador escolar de manera regular durant tot el curs escolar han de formalitzar la inscripció i donar-la a la tutora. Cada família haurà d’omplir el model formalitzat que el concessionari facilitarà a l’escola.
Cada inscripció s’ha de retornar omplint tots els camps que es demanen. En cas que durant el curs escolar hi hagi algun canvi en les dades, cal que el responsable familiar comuniqui les modificacions al servei d’administració del menjador escolar.
Els alumnes transportats amb gratuïtat al servei de menjador també hauran d’omplir la inscripció sense anotar les dades bancàries.
No es podrà acceptar cap inscripció si hi ha pendent algun deute corresponent al Servei Menjador.
                       El primer dia del servei de menjador serà el 12 de setembre.
Modalitats d’inscripció:
- Alumne fix: utilitza el Servei de Menjador un mínim de 3 o més dies a la setmana.
- Alumne eventual: utilitza el servei menys de 3 dies a la setmana.
- Personal docent i administració: utilitzen el Servei de Menjador fix o eventualment indistintament.

Cobrament:

Mensualment es cobraran els dies de Servei de Menjador disposats mitjançant rebut bancari el dia 10 del mes següent.
Els alumnes eventuals hauran d’abonar l’import del menú eventual a l’administradora de menjador el dia abans o el mateix dia (de 9:00 a 9:30 hores)
En els casos d’alumnes de nova incorporació a l’ESCOLA de BORDILS, sol·licitaran el full d’inscripció a la secretaria de l’escola.
Protocol de cobrament d’impagats:
En el cas d’impagats es comunicarà mitjançant trucada telefònica al titular del servei per rebre la informació dels motius de la devolució del rebut, alhora que s’entregarà una carta via fill/a i amb duplicat per la direcció de l’escola, amb l’import del deute pendent d’abonar en el compte corrent indicat abans de 4 dies. Un cop transcorregut el període de liquidació sense abonar el deute, es confirmarà l’exclusió del Servei de Menjador a partir del 5è dia, que serà comunicada a continuació i oficialment per burofax.
Els rebuts retornats sense causa justificada es tornaran a carregar afegint la despesa bancària de 6€, més les despeses de tramitació (burofax…).
La reincidència en la devolució de rebuts del Servei de Menjador passa a ser causa d’exclusió del Servei de Menjador de forma immediata.
Abans de qualsevol comunicació d’exclusió dels serveis s’informarà a l’AMPA, amb posterior comunicació a la direcció de l’escola.

Ajudes individuals de menjador i alumnes transportats:
Del preu del servei es descomptarà a cada alumne l’import assignat pel Consell Comarcal del Gironès en concepte d’ajuts individuals de menjador escolar. El Consell Comarcal del Gironès lliurarà a l’AMPA l’import de les ajudes, que les posarà en disposició de l’empresa concessionària del servei de menjador i aquesta ho justifiqui mitjançant la presentació dels rebuts dels alumnes beneficiaris.
El mateix cas passarà amb els alumnes amb gratuïtat del servei. 

Tractament de les baixes i absències:

Les baixes definitives es comunicaran el dia que l’usuari es doni de baixa del servei o amb antelació. En cas de baixa, l’usuari no podrà tornar a quedar-se com a fix durant el mateix curs escolar, tret de forma justificada.
Les absències per malaltia únicament s’hauran de comunicar a l’Administradora del servei (Maria), presencialment al menjador de l’escola de 9:00 a 9:30 hores del matí, si la suma d’aquestes fa variar la modalitat d’inscripció al servei (de fix a eventual).
No es cobraran les absències per excursions i/o sortides, o causes de força major (vaga, neu...).

Bústia Oberta:

Hi haurà un model a secretaria adreçat a les famílies usuàries del Servei de Menjador a fi de canalitzar els suggeriments, consultes, queixes o reclamacions al servei.
El full podrà ser entregar en mà a l’administradora de menjador, la coordinadora del Servei de Menjador o bé diposita’l a la bústia de l’AMPA.

Preus:

Els preus del Servei de Menjador amb IVA Inclòs pel curs 2017/18 són:
                                                              MODALITATS PREU
   - Alumne/a fix (mínim 3 o més dies a la setmana) 5,55 €
   - Alumnes eventuals (menys de 3 dies a la setmana) 6,05 €

Bordils, setembre de 2017.

CIRCULAR D'INICI DE CURS 2017-2018

Ja queda ben poc perquè comenci novament l'any escolar i us volem proporcionar la circular informativa d' inici de curs.Escola de Bordils - INFORMACIONS CURS: 17-18

HORARI
Jornada matí i tarda
Del 12 de setembre de 2017  al  4  de juny de 2018.
Matí de dos quarts de deu a una. Tarda, de  tres  a  dos quarts de cinc.
Jornada intensiva  matí
Del  5 al 22 de juny de 2018: de dos quarts de deu a dos quarts de dos.
Els alumnes que es queden al menjador sortiran a les  tres.

SERVEI D’ACOLLIDA
L'AMPA organitza servei d’acollida de  dos quarts de nou a dos quarts de deu del mati. Entrada per la porta principal fins a tres quarts de nou. També organitza el  “casalet”  les tardes del  5 al 22 de juny -jornada intensiva-.  

CALENDARI
Dies de lliure disposició.  El Consell Escolar  va acordar com a dies de lliure disposició: 31 d’octubre, 7 de desembre, 9 de febrer i 30 d’abril.
Festa local:  31 d’octubre
Vacances de Nadal: del 25 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos
Vacances de setmana santa: del 26 de març al 2 d’abril, ambdós inclosos.

ENTRADES I SORTIDES
Tots els alumnes entraran i sortiran  pel portal gran.
Al matí el portal s’obrirà a dos quarts menys  cinc  de deu i a la tarda a les tres. Es  demana:
Puntualitat en totes les entrades, ja que un mestre per obrir la porta ha de deixar d’atendre als alumnes.
Acomiadar als alumnes al portal. Entrar a les classes per parlar amb els mestres impedeix iniciar les classes amb normalitat. Qualsevol aspecte que s’hagi de comunicar s’ha de fer a través d’una nota i, si és urgent, entrar per la porta principal o esperar a la sortida de la tarda.

Sortida tarda. Els alumnes de P3, P4, P5 sortiran  pels portals petits. A partir de primer fins a sisè ho faran pel portal gran. Es demana als pares que estiguin atents per intentar que les sortides siguin el més ordenades possibles i que es vigili als alumnes que no s’enfilin a la tanca del pati.

Els dos primers dies de classe, dilluns i dimarts, els acompanyants dels alumnes de p3  podran accedir al parvulari on els acolliran els mestres. A partir de dimecres, els deixaran en el portal com els altres alumnes on un dels seus mestres els acompanyarà fins a l’aula.

Els dies que l’hora de la sortida, matí o tarda, plogui  els pares o acompanyants entraran a l’escola. Els alumnes s'esperaran a la seva aula fins que se’ls vagi a buscar.
Cal deixar, sempre, el cotxe ben aparcat per no dificultar el trànsit i no obstaculitzar la parada de l'autobús.

Menjador escolar:- Aquest curs hi haurà cuinera a l’escola
Acreditació d’al·lèrgies o intoleràncies: Atenent-nos a la Llei 17/2001 de seguretat alimentària i nutrició, article 40 , punt 5, únicament es farà una adaptació de menú pels alumnes amb al·lèrgies o intoleràncies alimentàries, diagnosticades per especialistes, i que mitjançant certificat mèdic corresponent, acreditin la impossibilitat d’ingerir determinats aliments que perjudiquen la seva salut.

Medicaments. Si un alumne  ha de prendre un medicament es procurarà  que l’horari d’administració no coincideixi amb l’horari escolar. Si això no fos possible, cal l’autorització del metge i de la família. Si l’alumne es queda al menjador caldrà portar autoritzacions específiques per a les monitores. Trobareu l’imprès a la web de l’escola, a l’apartat família.

Drets d’imatge.  Per preservar el dret dels menors a l’exposició pública, a través de fotografies i/o gravacions, ens acollim a l’autorització que vosaltres signeu per garantir la Protecció de dades personals, ús d’imatges, propietat intel·lectual i internet (Decret).  El seu compliment per part de les famílies, és extensiu en qualsevol activitat que es doni en el sí de la comunitat educativa. Demanem la  màxima responsabilitat en  preservar aquest dret.

Reunions de pares. Les reunions de pares es faran durant el mes d'octubre. S'informarà del dia i l'hora de cada curs.

Entrevistes Les entrevistes es faran al llarg del segon trimestre. En el seu moment  us farem arribar una nota per acordar l’hora i el dia. Per a qualsevol consulta o qüestió que us preocupi i  en vulgueu parlar,  ho podeu demanar a la mestra i es concretarà  l’entrevista.

Educació física. Per fer aquesta activitat és necessari que els  alumnes portin xandall o roba còmoda i calçat esportiu. S’informarà de l’horari a cada curs.

Aniversaris. A les classes no es celebren els aniversaris dels alumnes amb coques, galetes, pastissos, llaminadures...Pel que fa a les invitacions sols es repartiran en el cas que n’hi hagi per a tots els nens i nenes de la classe.
Recordem que els mestres, practicants i monitors no accepten regals per part dels pares i dels alumnes.

Consultes telefòniques. Les consultes telefòniques als mestres per part dels pares és important que es realitzin a l’hora del pati, d’onze a dos quarts de dotze del matí.

Material escolar. A totes les aules hi ha  material d’ús comú. Des de l’escola es proporciona tot allò que es necessita pel funcionament diari. Demanem la vostra col·laboració en l’ús i manteniment d’aquell material i llibres (especialment delicats) que arriba a casa.

Objectes personals. A l’escola els alumnes no poden portar joguines, càmera de fotos, mòbils i altres aparells electrònics.

Roba perduda. La roba perduda que no es troba de qui és  es posarà en un lloc visible i setmanalment es farà neteja.

Bicicletes.-  Els alumnes que vinguin amb bicicleta podran deixar-la dins el pati de l’escola.

CIRCULARS A LES FAMÍLIES

Les circulars d’informacions a les famílies les continuarem enviant per e-mail, exceptuant les que ens han comunicat que no disposen d’e-mail o les volen rebre en paper.
A la pàgina web de l’escola hi haurà penjades totes les informacions que us anem enviant.
Si alguna família vol canviar la manera de rebre la informació (correu o en paper) que ho comuniqui a l’administratiu de l’escola, en Josep Mª. El trobareu a l’escola els dilluns i els dimecres, setmanalment, i els divendres quinzenalment. El seu horari és de nou del matí a quatre de la tarda. Per fer una consulta també podeu enviar un correu a l’adreça secretariabordils@gmail.com.
Les informacions de l’AMPA les trobareu al seu blog:     http://ampabordils.blogspot.com/
 

INFORMACIÓ ACOLLIDA MATINAL 2017-2018

              ACOLLIDA MATINAL ESCOLA DE BORDILS CURS 2017/18                          Benvolgudes famílies,

La gestió de l’ Acollida Matinal pel curs 2017/18 anirà a càrrec de l’empresa TOT OCI, EDUCACIÓ, LLEURE I ESPORT, S.L.
El Servei d’ Acollida Matinal és una activitat adreçada a les famílies que, per diferents motius, no poden acompanyar els seus fills a l’escola les 9:30 hores del matí. L’ objectiu primordial serà oferia un ambient adequat de companyonia i unes activitats atraients que els facin gaudir igualment d’aquests temes “extra”: una vivència que els faci estar “com a casa”. Les activitat que es proposen seran: racons, jocs de taula, pintar i dibuixar, explicar contes...
L’ horari d’ entrada del servei és de 8:30 a 8:45 hores del matí. L’accés al servei és flexible fins a les 8’45h, quan es tancarà l’accés al servei. Les responsables del servei seran la Maria Guzman que substitueix a la Cecilia Garrido sempre que el servei compti amb un mínim de 7 alumnes fixes.
Per a qualsevol dubte i/o consulta en relació a l’Acollida Matinal us podeu adreçar a les
monitores del servei, o bé contactar amb la coordinadora responsable de l’empresa per mail a miriam@totoci.net o per telèfon 616.569.263

Inscripció:

Els usuaris que facin ús del Servei d’ Acollida Matinal de manera regular durant tot el curs escolar han de recollir la butlleta d’inscripció a les monitores responsables del servei de 8’30 a 9’15h a l’entrada de l’escola. Cada família haurà d’omplir la butlleta.
Cada inscripció s’ha de retornar omplint tots els camps que es demanen. En cas que durant el curs escolar hi hagi algun canvi en les dades, cal que el responsable familiar comuniqui les modificacions a les monitores responsables del servei. Les famílies que facin un ús eventual del servei hauran d’omplir el primer dia que en facin ús la butlleta d’inscripció igualment, i podran escollir fer el pagament en efectiu diàriament o bé per domiciliació bancària com els usuaris fixes.
               El primer dia del servei d’ Acollida Matinal serà dilluns 12 de setembre

Cobrament:

El cobrament del servei pels alumnes fixos es farà mitjançant domiciliació bancària de
la quota mensual a dia 10 de mes vençut.

Els alumnes eventuals hauran d’abonar l’ import de l’ Acollida Matinal a les monitores responsables del servei, en efectiu, el dia abans o el mateix dia (de 8’30 a 9h15’), o bé per rebut bancari segons els dies meritats si així ho indiquen, i anoten les dades bancàries al full d’ inscripció.

En el cas d’impagats s’entregarà un comunicat a família amb l’ import del deute pendent d’abonar, més 6€ en concepte de despeses bancàries, i un compte corrent on fer l’ ingrés abans de 4 dies. Un cop transcorregut el període de liquidació sense abonar el deute, es confirmarà l’exclusió del Servei d’ Acollida Matinal fins que no liquidi el deute.
Abans de qualsevol comunicació d’exclusió dels serveis s’informarà a l’ AMPA, amb posterior comunicació a la direcció de l’Escola.

Bústia Oberta:

Podeu canalitzar els vostres suggeriments, consultes, queixes o reclamacions relatives al servei a la coordinadora responsable de l’empresa per mai a miriam@totcoi.net o al telèfon 616.569.263

Preu:
Els preus del Servei d’ Acollida Matinal pel curs 2017/18 són:

MODALITATS
PREU/mes SOCI AMPA
PREU/mes NO SOCI AMPA
Alumne/a fix (mínim 4 dies a la setmana)
37.-€
*** A CONCRETAR
Alumne/a fix (de 2 a 3 dies a la setmana)
24.-€
*** A CONCRETAR
Alumne/a esporàdic
3,50.-€
*** A CONCRETAR


El preu/mes s’aplicarà d’octubre a maig. Els mesos de setembre i juny es comptabilitzarà el servei de preu eventual sempre i quan sigui més econòmic que la quota mensual. Sempre pensant en el benefici de les famílies.
En el cas de germans s’aplicarà un descompte del 10% en la quota del 2n germà, a excepció dels alumnes eventuals.


TOT OCI, EDUCACIO, LLEURE i ESPORT, SL
Servei Acollida Matinal Escola de Bordils
Bordils, setembre de 2017