QUÈ MENGEN AVUI A L'ESCOLA?

CALENDARI ACTIVITATS

MENJADOR


PREUS PEL CURS 2016-2017 I TELÈFONS DE CONTACTE
Podeu baixar-lo en pdf aquíINFORMACIÓ D’INTERÈS 
Recomanacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en relació a la programació de menús escolars  (cliqueu aquí).Normativa de Funcionament del Servei de MenjadorBenvolgudes famílies,

L’ús del Servei de Menjador és lliure i voluntari per a cada família. Cadascuna rebrà

informació dels drets i deures del Servei de Menjador, que suposen la seva acceptació.

Els alumnes han de complir les normes de convivència aquí recollides i acordades pel 

Consell Escolar.


L’AMPA, el Consell Escolar i el concessionari portaran a terme un seguiment del Servei de 

Menjador per tal de prendre les mesures adequades a cada nova problemàtica, tot 

adequant-les al Projecte Educatiu del Centre.Sempre que un alumne requereixi una atenció especial l’escola informarà al concessionari 

sobre el tracte que sigui requerit. Qualsevol incidència amb aquest alumne la coordinadora 

ho comunicarà a l’escola.


En cas de pluja els alumnes d´educació infantil podran utilitzar, les galeries, l’aula de 

plàstica i el pavelló Torrentó i els alumnes de primària les galeries i el pavelló Torrentó..


Els dies que el pati no es pugui utilitzar degut a les pluges, seguirem la pauta dels dies de 

pluja.


Els dies que els alumnes no tinguin classe a la tarda els monitors els entregaran a les 

famílies de la mateixa manera que ho fan els tutors corresponents.


Cap alumne podrà sortir de l’escola en horari de menjador. Si ha de fer-ho per qualsevol 

motiu s’haurà de comunicar per escrit a la tutora que ho comunicarà a la coordinadora del 

menjador i només podrà sortir sol si es fa constar expressament en l’escrit; en cas contrari 

se l’haurà de venir a recollir.


Mensualment es farà arribar el full de menús a les famílies.GESTIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI DE MENJADOR:


Inscripció

Els usuaris que facin ús del Servei de Menjador escolar de manera regular durant tot el 

curs escolar han de formalitzar la inscripció i donar-la a la tutora. Cada família haurà 

d’omplir el model formalitzat que el concessionari facilitarà a l’escola.


Cada inscripció s’ha de retornar omplint tots els camps que es demanen. En cas que 

durant el curs escolar hi hagi algun canvi en les dades, cal que el responsable familiar 

comuniqui les modificacions al servei d’administració del menjador escolar.


Els alumnes transportats amb gratuïtat al servei de menjador també hauran d’omplir la 

inscripció sense anotar les dades bancàries.


No es podrà acceptar cap inscripció si hi ha pendent algun deute corresponent al Servei 

Menjador.El primer dia del servei de menjador serà el 12 de setembre.


Modalitats d’inscripció:


-     Alumne fix: utilitza el Servei de Menjador un mínim de 3 o més dies a la setmana.

-     Alumne eventual: utilitza el servei menys de 3 dies a la setmana.

-     Personal docent i administració: utilitzen el Servei de Menjador fix o eventualment    

      indistintament.


Cobrament


Mensualment es cobraran els dies de Servei de Menjador disposats, descomptant les 

festes locals o de lliure elecció del centre, mitjançant rebut bancari el dia 10 del mes 

següent


Els alumnes eventuals hauran d’abonar l’import del menú eventual a l’administradora de 

menjador el dia abans o el mateix dia (de 9 a 9h30’).


En els casos d’alumnes de nova incorporació a l’ESCOLA de BORDILS, sol·licitaran el full 

d’inscripció a la secretaria de l’escola.


Protocol de cobrament d’impagats:


En el cas d’impagats es comunicarà mitjançant trucada telefònica al titular del servei per 

rebre la informació dels motius de la devolució del rebut, alhora que s’entregarà una carta 

via fill/a i amb duplicat per la direcció de l’escola, amb l’import del deute pendent d’abonar 

en el compte corrent indicat abans de 4 dies. Un cop transcorregut el període de liquidació 

sense abonar el deute, es confirmarà l’exclusió del Servei de Menjador a partir del 5è dia, 

que serà comunicada a continuació i oficialment per burofax.


Els rebuts retornats sense causa justificada es tornaran a carregar afegint la despesa 

bancària de 6€, més les despeses de tramitació (burofax…).


La reincidència en la devolució de rebuts del Servei de Menjador passa a ser causa 

d’exclusió del Servei de Menjador de forma immediata.


Abans de qualsevol comunicació d’exclusió dels serveis s’informarà a l’AMPA, amb 

posterior comunicació a la direcció de l’escola.


Ajudes individuals de menjador i alumnes transportats


Del preu del servei es descomptarà a cada alumne l’import assignat pel Consell Comarcal 

del Gironès en concepte d’ajuts individuals de menjador escolar. El Consell Comarcal del 

Gironès lliurarà a l’AMPA l’import de les ajudes, que les posarà en disposició de l’empresa 

concessionària del servei de menjador i aquesta ho justifiqui mitjançant la presentació dels 

rebuts dels alumnes beneficiaris.


El mateix cas passarà amb els alumnes amb gratuïtat del servei.


Tractament de les baixes i absències:


Les baixes definitives es comunicaran el dia que l’usuari es doni de baixa del servei o amb 

antelació. En cas de baixa, l’usuari no podrà tornar a quedar-se com a fix durant el mateix 

curs escolar, tret de forma justificada.


Les absències per malaltia únicament s’hauran de comunicar a l’Administradora del servei 

(Maria), presencialment al menjador de l’escola de 9 a 9.30h del matí, si la 

suma d’aquestes fa variar la modalitat d’inscripció al servei (de fix a eventual).


No es cobraran les absències per excursions i/o sortides, o causes de força major (vaga, 

neu...).FULL D'INSCRIPCIÓ AL SERVEI DE MENJADOR